<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddWedi digio* gyda'r Diggwyr

3.12.07

Sbel yn ôl fe flogiais am y dewis o lyfrau ar un o ochrau Llyfrgell Ganolog Caerydd.

Echdoe dyma gofnod yn cynnwys fy lluniau yn cael ei ychwnaegu at wefan Digg (be di Digg?) . Yn anffodus does dim dolen yn ôl at fy mlog i o'r cofnod, mond at fy nghyfrif Flickr, felly fyddwn i ddim wedi gwybod am y peth oni bai bod Eidales fonheddig wedi cysylltu â mi i ddweud ei bod wedi defnyddio fy llun a gofyn at ble hoffwn i ddolen fynd. Hyd yma mae 7,500+ o bobl wedi edrych ar y llun, ac mae'n debyg na ddau llawer mwy gan ei bod yn hen stori erbyn hyn debyg.

Gallwn wedi bod yn enwog :-(

*Digio = gair o'r gogledd ddwyrain am bwdu wedi i rhywun eich pechu.

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 4:08 pm

0 sylw:

Gadawa sylw