<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMonarchy Wales yn mwynhau fy mlog

22.10.07

Sylwais o ystadegau Smiling under Buses mod i'n cael tipyn o ymwelwyr o Monarchy Wales. O ymchwilio drwy'r wefan druenus, yn eu hadran 'News Update', mae nhw'n cyfeirio at gofnod ar fy mlog:
Our September 2006 campaign letter also resulted in this being sent to us and Neil Welton, the leader of Monarchy Wales, being accused of having the opinions of "a sixty-year-old man".
Mae hyn yn gelwydd llwyr. Dwi wedi ei ail-ddarllen dwywaith, a welai ddim sôn amdano'n cael ei ddisgrifio fel plentyn 6 oed, er mae'n cael ei alw'n "dwat", "idiot" a "fool" (i gyd gan fi), a "
complete and utter nutcase" gan rhywun arall. A wnes i ddim ei ddanfon atynt chwaith - ar-lein mae o. Mae'n hen bryd i'r pobl ma gael eu ffeithiau'n gywir!

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 7:37 pm

0 sylw:

Gadawa sylw