<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddIaith arall - yr un stori

11.11.07

Nid fod o'n unrhyw gysur, ond mae'n debyg mai nid dim ond y Gymraeg sy'n cael ei beirniadu/ bychanu gan gorfforaethau mawrion. Bu erthygl yn y Wall Street Journal yn ddiweddar o dan y teitl Basque Inquisition: How Do You Say Shepherd in Euskera?
Mae'r un ystradebau dwl yn cael eu hail hadrodd: "dim ond hyn a hyn o bobl sy'n eu siarad", "mae nhw'n dwyn eu geiriau i gyd gan ieithoedd eraill", "mae'n ofnadwy bod pobl yn cael eu gorfodi i'w siarad", "tydi o ddim yn iaith go iawn"...ac yn y blaen ac yn y blaen.
Fel y gallwch ddychmygu, mae wedi codi gwrychun sawl un, gan greu cyn gynwrdd yn y byd blogio Basgeg. Dyma ddau ymateb gwych, sy'n llawn dadleuon ardderchog y gallwn ni siaradwyr Cymraeg ein 'harfogi' ein hunain gyda (os ydym yn ddigon gwirion i gael ei hunain wedi ein llusgo i drafodaeth ar-lein gyda rhyw dwpsyn, neu gwaeth fyth yn y byd 'go iawn').

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 1:29 pm

0 sylw:

Gadawa sylw