<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddAl Jazeera

30.11.07

Bu tipyn o ffws pan lawnsiwyd sianel Saesneg Al Jazeera, ond dwi heb glywed dim amdano ers hynny.
Mae un o'i rhalgenni People & Power wedi bod ag eitem am garcharorion Basgaidd, ac mae nifer o bynciau eraill yn cael eu trafod fel y wal yn Belffast ac Ucheldiroedd y Golan. Mae dolen at bob rhaglen ar YouTube (er sdim speakers gyda fi yma).
Er bod rhai'n awgrymmu bod yr orsaf yn tueddu ochri gyda eithafwyr Islamiadd, all ansawdd y newyddiadura ddim bod dim gwaeth na prif ddarparwyr newyddion eraill.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 11:32 am

2 sylw:

Diolch am roi gwyboda am hyn Rhys -mae'n edrych yn ddiddorol iawn, eitemau llawer mwy amrywiol na'r BBC News24 a Sky News.

Gwych fod yr eitemau ar youtube hefyd.

Sion
sylw gan Anonymous Anonymous, 1:16 pm  

Ia, o edrych ar y rhestr o eitemau cynt, mae yna amrywiaeth da iawn a difyr yr olwg
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 2:50 pm  

Gadawa sylw