<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddSo far so good.

7.10.07

Dwi a Sarah wedi bod yn briod am dros wythnos rwan a di heb fygwth ysgariad eto. Dwi'n hoffi cadw pethau'n low key, ond os hoffai rhywun weld ein lluniau priodas, dyma nhw.

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 4:13 pm

6 sylw:

Llongyfarchiadau, Rhys a Sarah!
sylw gan Blogger Emma Reese, 7:24 pm  

Llongyfarchiadau mawrion mawr i'r ddau ohonoch chi...:-) Mae'r tipi'n edrych yn anfarwol!
sylw gan Blogger Aran, 9:57 am  

Llongyfarchiadau! Dymunaf i chi fywyd hir llawn hapusrwydd a llawenydd gyda'ch gilydd.
Llongyfarchs mawr i'r ddau ohonoch!

Yr ail wythnos yw'r un fwya anodd. Mae pawb yn gwybod hynny.

Pob lwc Rhys ;-)
sylw gan Blogger Nic Dafis, 9:59 pm  

Llongyfarchiade mawr, newyddion gwych.
sylw gan Blogger blog_heb_enw, 1:18 pm  

Tipyn bach yn hwyr, ond llongyfarchiadau!

Telsa
sylw gan Anonymous Anonymous, 4:54 pm  

Gadawa sylw