<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddCyfarchion amlieithog Flickr

15.10.07


Wedi i Luistxo gael ei gyfarch mewn Gwyddeleg ar Flickr, mae'n gofyn 'ble mae'r un Basgeg?'. Cafodd Robert wedi cael ei gyfarch yn Gymraeg.

Os digwydd i chi fewngofnodi i'ch cyfrif Flick a chael eich cyfarch gyda "Ongi etorri [dy enw]", yna cymera sgrînlun, bydd Luistxo wrth ei fodd!

Labels: , , , , , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 6:15 pm

1 sylw:

Da iawn yn wir. A chanmoliaeth i Robert am gysylltu efo flickr.
Yn edrych ymlaen i gael fy nghroesawu yn Gymraeg rhyw ddiwrnod felly!
Diolch i ti am dynu ein sylw ato Rhys.
sylw gan Blogger Linda, 9:28 pm  

Gadawa sylw