<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddTyrfe Tawe 2007 (9-13.10.07) - Gwyl gerddoriaeth AM DDIM

7.10.07Dyma'r rhaglen yn llawn. Dwi heb fod o'r blaen er i'r wyl fod ymlaen ers 2004 dwi'n meddwl. Dwi am drio dal Derwyddon Dr Gonzo ar y nôs Wener. Rhaglen llawn yma.

Labels: , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 4:32 pm

1 sylw:

helo.

mae'r gwyl yma'n edrych yn arbennig. pe bawn i'n gallu mynd, byddaf yn trio dal frizbee a brigyn.

enw'r band yw The Brokers. os 'dych chi eisiau gwybod mwy, edrychwch ar www.myspace.com/thebrokersmusic
sylw gan Anonymous Siôn, 3:07 pm  

Gadawa sylw