<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddNeges gan Amazon i Gymru

3.4.07

Ar yr un penwythnos a glywais y newyddion da bod cwmni Amazon yn dod a 1,200 o swyddi i Gymru (oes na sens rhoi £9 miliwn o 'gymorthdal' i gwmni sy'n gwneud rhwng $370 a $510 miliwn o elw?), dyma fi'n cael siec wedi ei ddanfon yn ôl ataf gan yr un cwmni gyda'r nodyn (hynod gwrtais) canlynol:
Dear Customer,

Please find enclosed your cheque for £22.93 as the words are written in Welsh. Sorry to ask but could you please amend and return to us so we may proceed with your order, as the bank may not be able to read it.

Kind regards
Billing Dept.
Agwedd braidd yn od a hen ffasiwn. Dwi wedi bod yn postio siec yn Gymraeg i BT ers blynyddoedd heb unrhyw drafferth. Dwi eisioes wedi danfon llythyr i'r Western Mail, oes llawer o bwynt danofn un at Rhodri Morgan (fy AC lleol), Andrew Davies a Alun Pugh chi'n meddwl?

Diweddariad 4/4/07

Wedi cael ymateb gan Amazon.


Diweddariad 10/4/07

Wedi cael ymateb ar ran Alun Pugh. Tydi o ddim yn rhoi unrhyw farn ar y sefyllfa, mond yn dweud ei fod wedi pasio'r peth ymlaen at Fwrdd yr Iaith er mwyn iddyn nhw gysylltu âg Amazon.
Yr wyf [Robert Tyler, Uned Iaith Gymraeg/Cyfryngau], felly, wedi gofyn i’r Bwrdd gysylltu gyda Amazon mewn perthynas â’u polisiau iaith. Bydd y Bwrdd wedyn yn cysylltu’n uniongyrchol gyda chi
Mae hyn yn newyddion da gan fod rhywun o gylchgrawn Golwg hefyd wedi cysylltu âg adran wasg cwmni Amazon ar ôl darllen fy sylw ar maes-e am y peth.

Labels: , , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 8:28 am