<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddNoson Gomedi: Caerffili, 23.3.07

21.3.07

Daniel Glyn yn cyflwyno
Gary Slaymaker
a
Tudur Owen
.
Gwesty'r Goodrich, Caerffili
23.3.07
8:00pm
£5

Dyma'r Noson Gomedi gyntaf i ni drefnu, ond mae nifer o fobl wedi dangos diddordeb ac ambell docyn wedi'w werthu o flaen llaw. Os oes unrhywun o Gaerdydd awydd dod i hwn a rhannu tacsi nôl wedyn, gadewch i mi wybod.

Dyma oedd gan pobl i'w ddweud ar maes-e.com am noson gyda'r un perfformwyr yng Ngaherdydd yn ddiweddar:
noson dda, pawb wedi mwynhau ac wedi gorfod troi rhai pobl i ffwrdd achos oedd e'n rhy llawn...
(Dai, rheolwr Clwb Ifor Bach)
Odd e'n blydi marfylys.
('Nialwch)
Digon o bhurka jokes i gadw pawb yn hapus (oedd o fel bod yn Team America wir Dduw). Noson = Wrth fy modd
Do roedd e'n noson werth chweil.
(Madrwyddygryf)
roedd tudur owen yn blydi wych
(Carlos Teves)

postiwyd gan Rhys Wynne, 8:59 am

0 sylw:

Gadawa sylw