<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddFfermio ar gyfer Bwyd neu Danwydd?: Llaneurgain 29.3.07

22.3.07

Dwi a Sarah am fynychu'r cyflwyniad yma wythnos i heddiw. Dwi'n chwilio am syniadau ar gyfer y dyfodol.

Ffermio ar gyfer Bwyd neu Danwydd?

Dydd Iau 29 Mawrth, 11.00am-4.00pm

Coleg Garddwriaeth Cymru, Llaneurgain

Ffermwyr – dewch i’r digwyddiad rhad ac am ddim hwn, lle cewch glywed panel o arbenigwyr yn siarad am amrywiaeth o faterion Bio-ynni, ar y fferm a’r tu hwnt.

Bydd cyfle i gael cyngor am ddim ac i weld arddangosfa gan fwy na deuddeg o arddangoswyr/cwmnïau, yn arbenigo mewn sawl maes gan gynnwys tyrbinau gwynt, paneli solar, ynni dŵr a bio-gnydau.

Y digwyddiad yn addas ar gyfer y gymuned ffermio ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn bio-ynni.

Digwyddiad rhad ac am ddim. I gael tocynnau, cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Kay Rickard, 01978 292536.

postiwyd gan Rhys Wynne, 1:28 pm

0 sylw:

Gadawa sylw