<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBlogiau newydd

3.4.07

Blog Gŵyl Macs flog, mae'n edrych yn neis iawn. Mae'r pyst i gyd yn rhai dwyieithog, er mae modd rhannu pyst rhwng dwy iaith ar Wordpress rhywsut (fel ma' Murmur yn wneud).

Hefyd mae Magic Eirwen wedi gaddo stopio postio darnau o roadkill trwy fy mlwch post os dwi'n crybwyll ei blog hi yma. Dois ar ei draws drwy del.icio.us. Mae'n reit ffyni.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 7:32 am

0 sylw:

Gadawa sylw