<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddTrefnu Teithiau Clwb Cerdded 2YQ: Tafarn y Mochyn Du 22.3.07

21.3.07

Dwi wedi cael e-bost gan Iestyn yn hysbysu cyfarfod i drefnu teithiau 2007 gyda Clwb Cerdded 2YQ
Mae Clwb Cerdded 2YQ wedi cael hoe dros y gaeaf gyda'r bwriad o ail ddechrau yn y gwanwyn.
Byddwn ni'n cwrdd nos Iau 22ain o Fawrth yn y Mochyn Du am 8pm i lunio rhaglen o deithiau 2007. Croeso cynnes i bawb. Os oes gennych syniadau ar gyfer teithiau cerdded neu os yr hoffech arwain taith yna dewch i'r Mochyn Du neu ebostiwch ni.
Yn y cyfamser, mae gan y clwb bellach bresenoldeb ar myspace.


Generated By Technorati Tag Generator

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 10:03 am

0 sylw:

Gadawa sylw