<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan Newyddjalgi hadi (Scymraeg Basgeg)

16.3.07

Siawns eich bod yn ymwybodol o'r grŵp Scymraeg ar Flickr. Yn anffodus mae 256 o luniau arno'n barod a'r niferoedd yn cynyddu.

Mae grŵp tebyg ar Flickr ar gyfer gwallau mewn arwyddion/posteri Basgeg o'r enw ialgi hadi.

Dyma engrhaifft gwych o boster gwrth-gyffuriau gan y llywodraeth yno:Mae'r fersiwn Sbaeneg yn dweud 'Gweithgaredd gwych heb gyffuriau'
a'r fersiwn Basgeg yn dweud 'Dim gorffwys heb gyffuriau'

, , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

Labels: , , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 11:12 am

0 sylw:

Gadawa sylw