<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddSeminar – Y Fenter Amlieithog: Caerdydd, 28.3.07

26.3.07

Dwi wedi cael gwahoddiad gan Draig Technology i fynychu seminar mae'nt yn drefnu i hyrwyddo eu meddalwedd dwy/amlieithog newydd. Efallai nad yw pawb yn hoffi Microsoft, ond dwi'n meddwl dylai Draig gael eu canmol am fuddsoddi mewn cynhyrchu meddalwedd dwyieithog. Gobeithio bydd sawl cwmni a chorff cyhoeddus yng Nghymru yn manteisio ar y cyfle i allu cysylltu a chyfathrebu â'u cwsmeriaid yn eu dewis iaith.

Y Fenter Amlieithog

Cyfarthrebu’n Effeithiol ac yn Rheoli Gwybodaeth mewn Amgylchedd Amliethog

Seminar Draig Technology a Microsoft

Quality Hotel, Caerdydd

Dydd Mercher 28 Mawrth 2007


9.30 – 10.00am Cofrestru, te a choffi

10.00 – 10.45am
Byd Gwaith Newydd – cyflwyniad gan Microsoft

Yn dangos sut y gall Microsoft Office a SharePoint 2007 wella cynhyrchedd, effeithlonrwydd, rheoli cynnwys y we, rheoli dogfennau’n ddi-fwlch a gwella diogelwch wrth reoli cyfathrebu mewn menter brysur.

11.00 – 11.30am Microsoft Dynamics CRM - cyflwyniad gan Technoleg Draig Cyf

Golwg gyffredinol ar gynnyrch CRM 3.0 a hwnnw wedi’i gryfhau gyda phecyn amlieithog Draig - ateb cynhwysfawr a hyblyg i Reoli Cysylltiadau â Chwsmeriaid (CRM). Mae wedi'i greu i ateb gofynion eich sefydliad; mae’n gweithio fel y byddwch chi'n gweithio ac yn gweithio fel y mae'ch sefydliad yn gweithio.

11.30 – 12.00pm Y Fenter Amlieithog – cyflwyniad gan Technoleg Draig Cyf

Yn dangos sut y gall pecyn Rheoli Cysylltiadau â Chwsmeriaid dwyieithog a SharePoint amlieithog gynnig ateb cwbl integredig Cymraeg ar gyfer rheoli cysylltiadau â chwsmeriaid/cleientau, rheoli dogfennau a chynnwys y we yn ogystal â rheoli gwybodaeth a cofnodion ... a'r cyfan i gyd yn estyniad naturiol i Microsoft Office

Efallai bod dal lefydd ar ôl oes hoffech fynychu. Cysylltwch â'r cwmni a'r 0870 2200512.

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 2:49 pm

0 sylw:

Gadawa sylw