<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan Newydd'Britain from Above' - cyfres ar y teledu.

8.8.08Mae hwn yn swnio'n rili dda:

Andrew Marr takes to the skies exploring Britain from above.

An epic journey revealing the secrets, patterns and hidden rhythms of our lives from a striking new perspective.

Join host Andrew Marr as he discovers how each and every one of us is interconnecting making Britain what it is today.

Mae'r visualisations yma'n anhygoel, yn dangos llwybrau traffig mewn dinasoedd ac ar y môr. Efallai ddim cweit mor drawiadol yn weledol, bydd eitem am Glyn Ebwy, am sut mae'r tirlun wedi newid yn yr oes ôl-ddiwydiannol.

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 9:36 am

0 sylw:

Gadawa sylw