<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddTipio

18.4.08

Yn y newyddion heddiw mae Undebau'n ceisio sicrhau nad yw cyflogwyr yn camddefnyddio tips i bedio a talu lefel cyflog teilwng (a chyfreithiol!) i'w gweithwyr. Dwi 100% tu ôl i'r ymgyrch, cofiaf gael braw un tro tra'n gweithio ar Linell Cymorth i Gyflogwyr, i gyllid y wlad pan oeddwn wrthi'n cynorthwyo perchenog bwyty weithio arllan faint o dreth oedd i'w gasglu o dâl ei staff. Yn ôl yr arfer, gofynnais faint oedd cyflog y gweithiwr ac atebodd "it depends on how much tips they get". Doeddwn ddim yn gwybod beth i'w ddweud.

Ond mae dwy ffordd o edrych arni. Gawlch fi'n Scrooge, ond dwi ddim yn hoffi'r arferiad o dalu tip i rhywun. Dylai'r gwasaneth fod yn berffaith pob tro yn fy marn i, mae fel dweud, "Da iawn, wnaetho chi ddim ffycio popeth fynny tro yma, cymer £2-3". Mae'r elefen disgwyliedig anghywir hefyd, gyda rhai pobl yn disgwyl cael tip an y peth lliaf, neu waeth fydd staff yn bod yn o'r glên mewn modd ffals er mwyn sicrhau tip- ych a fi! A llefydd sy'n ychwanegu 10-15% ar y bil yn barod - peidiwch wir. Byddai'n well gen i petai pobl yn codi prisiau ac yn talu cyflog uwch - os nad yw pobl yn fodlon dod i'r bwyty wedyn, unai tydyn nhw ddim y licio'r bwyd digon, neu tydi'r gwasaneth ddim diggon da.

Peth gymharol diweddar yw tipio ym Mhrydain (a dwi wedi gweld rhai pobl yn gwrthod derbyn tip, yn ei weld fel sarhad bron), ond pan dwi'n mynd dramor dwi ofn trwy fy nhîn nad ydw i'n rhoi digon a bod pobl yn troi'n gas.

Mae'r disgwyliad o roi 10% o'r bil yn fy mhoeni hefyd. Os chi'n mynd am bryd £20 mae disgwyl £2 ychwanegol ar ei ben sy'n lot yn fy marn i, ac os oes 4-5 ohonoch a'r bil yn barod wedi dod i £100, mae disgwyl talu £10 arall ar ben.

Efallai mai Gogs yw'r Cardis newydd wedi'r cyfan.

Un peth dwi'n siwr ohono yw dwi'n mynd i Canteen on Clifton heno, bydd y bwyd yn flasus fel arfer, y staff yn gyfeillgar ac fe adawaf dip iddynt.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 3:13 pm

0 sylw:

Gadawa sylw