<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddNewyddion syfrdanol: Papur Sul yn rhoi sylw i Gymru

21.7.08

Prynnias yr Observer am y tro cyntaf ers amser maith (yn wir allai'm cofio pryd brynniad u rhyw bapur newydd ddiwetha), ac er mawr syndod rhoddwyd bron i dudalen lawn i erthygl yn ymwneud a gwleidyddiaeth Cymru, a Plaid Cymru. Mae hyn yn rhywbeth go anghyffredin. Ond cyn i chi wirioni'n lân, pwnc yr erthygl oedd y ffaith bod cyn-actores o'r ffilm Life of Brian, Sue Jones-Davies, rwan yn faeres tref Aberystwyth, a bod y ffilm wedi ei gwahardd yn y dref (dw i ddim yn siwr sut na gan bwy).

New role for Python star: lifting ban on Life of Brian

Sue Jones-Davies had no powers as Brian's girlfriend but as Aberystwyth mayor she has vowed to end the town's curbs on the film.

Hyd yn oed mewn erthygl di-ddim fel hyn (sydd rhywsut yn cael ei chyfrif fel stori adran 'Local Politics'), mae nhw'n llwyddo cael ffaith yn anghywir.

Like many towns in Wales in the Seventies, Aberystwyth was dominated by the church...

Chapels surley? O wel, gwell lwc tro nesaf daw stori mor fawr o Gymru.

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 10:54 am

0 sylw:

Gadawa sylw