<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddOblygiadau pell gyrhaeddol tîm bowls Catalonia?

9.5.08

Diolch i Rhodri am ddanfon dolen ataf am y canlynol:

Major step towards full recognition for Catalan national sports teams

25/04/2008

The Court of Arbitration for Sport gives the go-ahead for non-state teams if these are permitted by international federation rules · Catalonia’s national basketball, handball and athletics teams could soon enjoy official recognition.

Mae hwn yn stori reit difyr ar sawl lefel. Yr un amlwg wrth gwrs yw gall helpu yn yr ymgyrch deilwng i gael cydnabyddiaeth i dîmau pêl-droed cenedlaethol Catalonia a Gwlad y Basg. Efallai gall agor cîl y drws iddynt gael eu cydnabod gan Fifa, er nid ydynt wedi bod yn awyddus hyd yma. Ond mae dimensiwn Cymreig i'r stori hefyd dwi'n meddwl.
The decision by the CAS came to light on Wednesday 23 April, when the court rejected the Spanish Bowling Federation’s appeal to prevent the Catalan bowling team competing at international level. The ruling not only sets an important precedent for several other sports – and for other unrecognized national teams worldwide – but is especially significant since it will allow the Catalan national team to compete in a sport, bowling, that is recognized by the International Olympic Committee (IOC).
Diddorol fyddai gwybod beth fyddai ymateb y CAS i gais gan Gymru i gystadu mewn pêl-droed (neu unrhyw gamp arall) yn y gemau Olympaidd? Dyma fygythiad y dylid ei defnyddio yn yr ymgyrch (os elli'r ei alwn'n hynny) yn erbyn y sôn am dîm pêl-droed Prydeinig.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 9:27 am

0 sylw:

Gadawa sylw