<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDal i fyny

1.6.08

Mae'r blog wedi bod yn dawel, nid am fy mod i wedi cael digon ar flogio and gan mod i wedi od yn brysur. Dwi gyda lo i flogio amdanynt, fel fy ngwyliau a fy swydd newydd, ond dwi am daflu rhai pethau cyflym mewn yn gyntaf.

Blog Mercator. - Mae Rhodri wedi sefydlu blog amlieithog (ond yn Gymraeg yn bennaf) ar newyddion am ieithioedd leafrifol - mae'r cofnodion cyntaf wedi bod yn rhai difyr iawn. Ddim yn rhy anhebyg i Eurolang.

Tad a'r mab - blog newydd gan fy ffrind Iestyn, wrth iddo ddod yn stay at home dad.

Wedi i mi ymaelodi â gwasanaeth LoveFilm dwi wedi bod yn gwylio llawer o ffilmiau Hayao Miyazaki. Mae un o'r ffilmiau am greadur o'r enw Totoro, ac mae merch dawnus Emma wedi gwneud model clai ohono - sbiwch da.


postiwyd gan Rhys Wynne, 5:46 am

1 sylw:

mae'r totoro bach yn wych! rwy am weld cyfres gan ferch emma reese - beth am yr ysbrydion bach 'na o "mononoke hime"?
sylw gan Blogger asuka, 11:24 am  

Gadawa sylw