<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddCymru drwodd i rowndiau terfynnol Ewro 2008

26.2.08

Cystadleuaeth Europeada 2008 hynny yw. O wefan Eurolang:
The Federal Union of European Nationalities (FUEN), Lia Rumantscha and Sedrun Disentis Tourism will stage the first Football Championship of Europe's national minorities in the Romansh-speaking region of Suselva, part of the canton of Grischun -Graubünden -Grigioni, Switzerland. The event will be called "Europeada 2008".
O'r rhestr o wledydd sy'n cymeryd rhan, Cymru yw'r unig wlad/cenedl/grŵp ieithyddol sydd gyda tîm pêl-droed rhyngwladol swyddogol, ond pa dîm fydd yn cynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth yma sgwn i? Hefyd dwi'n synnu nad oes cynrychiolaeth o Wlad y Basg.

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 11:32 am

1 sylw:

Diddorol iawn, Rhys.

Mi aeth Ellan a fi i weld SFA ar y 15fed. Roedden ni'n meddwl bod nhw'n chwarae "flat" tipyn bach. Roedd y sioe eitha da ond ddim yn grêt.
sylw gan Blogger Tom Parsons, 4:12 pm  

Gadawa sylw