<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddTi'n barod am sesh?

12.2.08

Mae Nwdls wedi llwydd cadw hyn dan ei het, sef lawnsiad sesh.tv ar dydd Iau y 14eg o Chwefror. O beth dwi'n ddyfalu o neges Rhodri ar faes-e bydd yn rhyw fath o YouTube Cymreig. Sôn am edrych ymlaen!

Yn ogystal a euskaltube, dwi wedi dod ar draws gwasanaeth fideo Basgeg arall or enw NireTV sy'n aml ieithog ac yn cyfuno â googlemaps.

Dwi wedi dod ar draws gwasanaeth fideo ar-lein handi o'r enw dotSUB ble mae modd gosod is-deitlau mewn sawl iaith at pob ffilm. Doedd dim un wedi ei is-deitlo i'r Gymraeg, felly dechreuais i un ar gyfer ffilm Wikimedia 2007 Fundraiser


Wrth gwrs does dim lot o bwynt is-deitlo fideo's Saesneg i'r Gymraeg, ond os chi eisiau gallwch ffilm sydd mewn iaith tramor yn wreiddiol i'r Gymraeg drwy gyfieithu'r is-deitlau Saesneg.
Beth am hwn L'art de la bise (Y gelf o gusanu)? Mae mor hawdd a hyn.

Labels: , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 1:44 pm

1 sylw:

Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwhwwww!

(Dwi'n ecseited)
sylw gan Anonymous Rhys Ddiog, 6:00 pm  

Gadawa sylw