<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBlog 'Cymro yn y Dwyrain'

22.2.08

Heb wneud hyn ers sbel, ond mae'n hen bryd ail-gydio yn y rhestru blogiau Cymraeg newydd.
Dyma Cymro yn y Dwyrain gan Emlyn sy'n byw/gweithio yn Tseina/Sinagapore. Byddai'n yhwanegiad gwych i'r Blogiadur. Mae'n cadw sawl blog arall ble mae'n trafod technoleg, ecenomeg a 'r amgylchedd ymysg sawl peth arall. Ceisiais adael sylw, ond rhaid bob â chyfrif WordPress - dwi di cofrestru sawl tro ac wedi anghofio fy nghyfrinair pob tro, felly Emlyn, os ti'n darllen hwn, newidia'r gosodiad wir dduw, mae cael sylwadau ar flog Cymraeg ddigon prin fel mai heb sôn am osod rhwystrau!

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 10:03 am

1 sylw:

Diolch Rhys. Wedi rhoi linc i'w flog o yn Cymry ar Wasgar ar maes-e.
sylw gan Blogger Linda, 4:17 pm  

Gadawa sylw