<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddChi'n hoffi Marmite?

22.1.08

Dwi wrth fy modd â fo, ar dost bara brown/granary gyda menyn go iawn.

Ar y Food Programme ddoe roedd sôn am Fisged Marmite - o yeah!

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 9:23 am

6 sylw:

Owff, annifyr
sylw gan Blogger Hogyn o Rachub, 11:57 am  

Gwych! Dwi'n hoff iawn o Marmite, er ei fod yn gostus yma, ond fe ddylet ti weld gwynebau Americanwyr wrth iddyn nhw flasu'r styff!

Bydd rhaid i fi eu profi y tro nesaf dwi'n dychwelyd i Gymru!
Mae eisiau bwyd arna fi'n meddwl amdano fe. Rhaid i fe fynd i lawer grisiau am 'y mrecwast. Mae'r pobwr y bwyty yn pobi bara sinamon gwych.
sylw gan Blogger James, 1:45 pm  

Yndw. Dw i'n licio bwyta Marmite fel ti'n ei ddisgrifio: ar dost efo menyn go iawn. Blasus!
sylw gan Blogger Tom Parsons, 3:32 pm  

Mae'r jariau squeezy y peth gorau ers bara sleis. Ond dwi'n edrych ymlaen at y dydd pan fydd marmite yn dod wedi ei gymysgu hefo menyn yn barod. Mi fysa hynny y peth gorau ers y jariau squeezy!
sylw gan Anonymous Rhys Ddiog, 10:09 pm  

Hmm, roeddwn i'n darllen dy flog ac yn meddwl, "Mae Marmite yn ddillad, ond ydy?" Ie, roeddwn i'n meddwl am Marmot. Dw i angen mynd i gwersyllu mae'n amlwg...
sylw gan Blogger Zoe, 9:43 pm  

Gadawa sylw