<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddY llywodraeth yn gorfodi Microsoft ar y boblogaeth

29.1.08

Wel, efallai ddim cweit ond mae cynlluniau'r Archif Genedlaethol i drosglwyddo eu dogfennau electronig i fformat Microsoft Open XML yn codi cwestiwn o sut fath o feddalwedd dylai sefydliadau cyhoeddus ddefnyddio. Rhaid i mi gyfaddef nad ydw i'n deall oblygiadau hyn i gyd, ond nid yw'n fy synnu bod hyn yn codi gwrychyn llawer sy'n ymgyrchu am feddalwedd rhydd.
Yn ôl y ddeiseb yma, eu cwyn yw bod hyn yn gorfodi unrhywun sydd eisiau gweld dogfen o'r Archif, bydd rhaid iddynt fod â meddlawedd Microsoft Office, ac felly hefyd Microsoft Windows.
Recently it was announced that National Archives are converting their stock of electronic documents into Microsoft Open XML format. This format is not supported outside of Microsoft's own products and ties the public to purchasing Microsoft Office should they wish to view the products, which is a cost of around £80-120 depending on version. It also ties a user to puchasing Microsoft Windows which is a cost of roughly £150 for the Basic edition or purchasing a new PC with Windows which is a cost of at around £200 for a new machine. Instead Open Document Format which is an accepted ISO standard unlike Open XML should be used.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 1:56 pm

2 sylw:

Yr oedd rhai o weithwyr Microsoft wedi gwario dipyn o amser efo'r llywodraeth bresennol yn gwledda ac yn 'trafod'. Dyma dystiolaeth arall o lywodraeth sydd yn unrhyw beth ond democrataidd.

Oes gan y llywodraeth ymgynghorwyr di-duedd TG fel maent yn fod i gael efo materion gwyddonol fel cynhesu byd eang?

Dwi'm yn meddwl!
sylw gan Blogger Huw Waters, 10:30 pm  

Mae'n wir bod hi'n cymeryd amser hir iawn i wahanol adrannau'r llywodraeth ac awdurdodau lleol ddidoli eu hunain oddiwrth feddalwedd Microsoft, ond i fed yn deg (er does dim dolen uniongyrchol gyda fi), mae'n ymddangos bod BECTA yn cynghori ysgolion i beidio uwchraddio i Vista (yn ôl stori ar Slashdot)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 4:00 pm  

Gadawa sylw