<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddYstadegau ar Flickr

17.12.07

Os oes gyda chi Pro Account Flickr, yna gallwch rwan weld ystadegau ymweld ar gyfer eich lluniau. Dwi newydd adnewyddu fy nghyfrif unwaith eto. Does dim syniad gyda fi faint gostiodd Flick pan gafodd ei brynnu gan Yahoo yn 2005, ond gyda aelodau yn talu £12.50 y flwyddyn a synnwn i ddim os nad oes dros filiwn o aelodau ganddynt, hefyd oes rhywun eriod wedi gweld hysbyseb Flickr? Does dim angen un, mae'n gallu dibynnu ar ddefnyddwyr a blogwyr i'w hyrwyddo (jyst fel hyn).

Ond yn ôl ata i. Diolch i'r stori Digg, mae dros 10,000 o bobl wedi edrych ar y llun yma.

Ystadegau Flickr
Ystadegau Flickr (10,000 edrychiad)

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 2:40 pm

1 sylw:

Diolch yn fawr am sylw yn fy mlog. Mae e defnyddiol iawn!
sylw gan Anonymous Draigwen (.com), 8:47 pm  

Gadawa sylw