<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGolygu eich lluniau ar Flickr

5.12.07

Oes rhyun arall wedi sylwi ar hyn ar flog Flickr? Gallwch rwan olygu eich lluniau yn syth o Flickr. Mae ychydig yn araf ond mae yn lwyth o opsiynnau.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 12:01 pm

2 sylw:

swn i wrth fy modd yn trio hwn, ond dwi di anghofio fy enw/cyfrinair ers y swits i yahoo! goddamia!
sylw gan Blogger dros, 2:23 pm  

Efallai ei bod hi'n eitha araf, ond mae Photoshop ar fy nghyfrifiadur yn araf hefyd...(amser i ddiweddaru fy mheiriant, efallai...)
sylw gan Blogger a. fortis, 6:45 pm  

Gadawa sylw