<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddArglwyddes Goch Pafiland yn dod i Gaerdydd

5.12.07

Clywais ar y radio heddiw bod gweddillion 'Arglwyddes Goch Pafiland' ar fin cael eu harddangos yn yr Amgueddfa Genedlaethol o ddydd Sadwrn ymlaen. Cafodd y sgerbwd ei ddarganfod yng Ngŵyr yn y 19fed ganrif ac i ddechrau credwyd mai gweddillion merch ydoedd, ond rwan mae'n ymddangos mai sgerbwd gwrywaidd ydyw. Yn ddiweddar fe addaswyd oed y sgerbwd i fod yn 29,000 oed a credir mai dyma engrheifft hynaf o weddillion dynol modern i'w darganfod ym Mhrydain. Efallai a'i draw i'w weld o/hi.

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 9:09 am

1 sylw:

Gobeithia gai cyfle i fynd i'r Amgueddfa dros y diwrnidau diwethaf.

PS Diolch am tynnu fy sylw at y llyfr "Real Wrexham".
sylw gan Blogger Dewi Ogwen, 12:54 pm  

Gadawa sylw