<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddLlwy Caru mwya'r byd, Caerdydd

16.12.07

Er bod erthygl ar wefan yBBC yn dweud y byddai wedi ei gwbwlhau y penwythnos yma, pan gerddais heibio ddoe, roedd tipyn o waith i fynd ar ymgais record y byd i greu'r llwy caru mwyaf erioed.
Llwy garu / Love spoon
Dylai edrych yn dda wedi iddo orffen. Tra'n chwilio am lun gwell nag un fi uchod, darganfyddais bod mainc siap llwy garu ym Mharc Bute yn barod.

Labels: , , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 9:52 am

1 sylw:

Welais i e ddoe Rhys. Pob lwc iddyn nhw. Unrhyw syniad ble fydd y llwy'n cael ei gadw ar ol iddi gael ei orffen.
sylw gan Blogger Dewi Ogwen, 11:51 am  

Gadawa sylw