<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDewch i gwrdd â Robert Humphries (Broch yng Ngod) yng Nghaerdydd

17.4.08

Mae'r blogiwr Americanaidd Cymreig (neu Cymreig Americanaidd) Robert ar wibdaith i Gymru, er gan ei fod yn dilyn cwrs ym Mhrifysgol Llambed. Rhwng ei gyfarfod gyda'r coleg a'g ymweld â'i deulu yn ochrau Casnewydd, mae am dreulio awren neu ddwy yng Nghaerdydd y dydd Sadwrn yma.

Mae croeso i chi ymuno â Robert a minnau yn y Mochyn Du, bore Sadwrn (19eg) am 11:30 dros beint neu baned. Os ydych chi eisiau cysylltu â mi, fy rhif symudol yw 07817 921435.

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 7:30 am

1 sylw:

Dw i'n dymuno y fedra i'n mynd i gwrdd â chi! Mae'n siwr y gewch chi'n amser ardderchog.
sylw gan Blogger Tom Parsons, 2:30 pm  

Gadawa sylw