<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDiolch am ddal y gannwyll

7.4.08Fel cenedlaethowr Cymreig cul, does dim diddordeb gyda fi mewn yn y gemau Olympaidd, ond y tro hwn rwyf wedi bod yn dilyn y datblygiadau gan mod i'n meddwl ei fod yn warth bod gwladwriaeth fel Tseina yn cael cynnal digwyddiad o'r fath sydd fod i hyrwyddo cyfeillgarwch rhwng gwledydd. Toes dim un gwlad yn berthffaith, ond mae'r modd mae Tseina wedi trîn pobl Tibet a'i dinasyddion eu hunain yn mynd yn groes i popeth dwi'n credu ynddo.

Dwi ddim fel arfer yn gadael sylwadau ar fy mlog am ddigwyddiadau rhyngwladol, gan bod yr un peth wedi ei ddweud miloedd os nad filiynnau o weithiau o'r blaen ar flogiau eraill, ond roeddwn yn dal yn falch bod protestwyr wedi llwyddo i ddifetha gorymdaith y fflam Olympaidd ddoe.

Er mawr syndod, doedd dim sôm am y digwyddiad ar wefan swyddogol y Fflam, mond y bullshit canlynol: Ambassador Fu: Olympic torch spreads message of peace to the world

Crys T gyda'r logi uchod arno.

Deallaf bod pethau'n 'mynd o chwith' ym Mharis hefyd.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 11:06 am

0 sylw:

Gadawa sylw