<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddAdeiladu Coeden Deulu cynhwysfawr gyda geni.com

28.3.08

Mae cofnodi hanes ein teulu'n rhywbeth hoffwn ei wenud, yn enwedig fel dwi'n mynd yn hyn a gyda'r rhai sy'n golygu cymaint i mi (a sy'n gwbod yr atebion) yn mynd yn hynach fyth. Mae gan fy nhad deulu reit fawr yn, enwedog o ochr ei dad ef, ond maen't i gyd yn byw ochrau Dyffryn Ardudwy, felly dwi ddim yn eu hadnabod cystal a hoffwn. Dwi newydd ddod ar draws gwefan sy'n gwenud creu coeden deulu yn hawdd dros ben. Enw'r wefan yw www.geni.com.

Sgrînlun o GENI Beta

Ond nid dim ond deiagram syml mae'n gallu wneud. Wrth glicio ar pob unigolyn, gallwch osod eullun, cofnodi dyddiad a man geni a marw pob un, manylion galwedigaeth ac hefyd dyddiad priodi. Gallwch fynd mor bell wedyn nodi pwy oedd yn bresenol yn y briodas a chynnwys lluniau. Chi wedyn yn gallu gweld 'llinyn amser' ar gyfer unigolion.

Sgrînlun o GENI Beta

Dim ond aelodau o'ch teulu all weld eich coeden chi ac unwaith rydych yn ychwanegu perthynas ar y goeden mae opsiwn danfon e-bost atynt er mwyn iddyn nhw allu ychwanegu at goeden new wirio manylion. Dwi ddim yn siwr os byddai diddordeb gan fy nghefndryd a'm cyfnitherod i, ond mae brawd a chwaer dad yn ymddiddori mewn hel achau ac yn weddol hyddysg ar gyfrifiadur. Mae dad yn dallt cyfrifiadur ond byddai'n gwneud mwy o sens eistedd lawr gyda fo a mam rhywddiwrnod o amgylch fy ngliniadur.

Mwy o sgrînluniau ar y blog

Mae'n siwr bod degau o wasanaethau tebyg i'w cael ar y we, ond mae hwn yn hynod o syml i'w ddefnyddio.

Diolch i flog ardderchog 'Dolenni Diddorol' am y ddolen.

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 1:25 pm

2 sylw:

Diolch am hwn Rhys! Dw i 'di cychwyn un 'yn hun rwan.
sylw gan Anonymous Elis Dafydd, 3:00 pm  

Da ydio ynde! Mae mor hawdd i'w ddefnyddio, dwi'n siwr all aelodau 'hun' y teulu ei ddefnyddio :-)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 4:02 pm  

Gadawa sylw