<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddY bardd Hovis Presley (1960-2005)

19.3.08

Clywais raglen o'r enw HovisHas Left The Building ar y radio ddoe, am hanes bardd hynod o ogledd orllewin Lloegr o'r enw Hovis Presley.
Mark Radcliffe celebrates the unique and much-loved Bolton poet and comedian Hovis Presley, whose gentle humour and wordplay earned him the respect of comedians, musicians and writers in the 1990s. Unable to face the beckoning pressures of fame, he stepped out of the limelight and died tragically young a few years later.

Contributors include Johnny Vegas, John Cooper Clarke, John Hegley, Lucy Porter and Badly Drawn Boy.
Doeddwn erioed wedi clywed amdano o'r blaen ond roedd ei gerddi'n wych ac roedd straeon y cyfrannwyr amdano'n rhai twymgalon. Gallwch ddarllen rhai o'i gerddi ar y wefan deyrnged yma. Fel llawer o gerddi, mae eu clywed yn cael eu darllen yn well dim ond eu darllen eich hun, ac mae ei gerddi ef yn yn swnio ganwaith gwell yn ei lais ef gyda ei acen gref - dyma fo ar YouTube.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 11:04 am

2 sylw:

Glywais i hwn hefyd. Gwych o raglen, a finna heb glywed am Hovis erioed chwaith. Roedd yn fy atgoffa i lot o arddull barddonol sych-ddoniol John Cooper Clarke. Welais i o fis rhagfyr ac oedd o'n ffanblyditastic.

Mwy: http://www.youtube.com/results?search_query=john+cooper+clarke&search_type=
sylw gan Blogger Nwdls, 7:44 pm  

Cwl, diolch am y ddolen
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 8:03 pm  

Gadawa sylw