<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddY môr Cymreig

13.3.08

Dwi fel pob Cymro arall yn croesi pob dim ar hyn o bryd yn y gobaith y bydd tîm rygbi cymru'n efelychu llwyddiant 2005 drwy ennill y gamp lawn. Ar y diwrnod hwnnw roedd cyngor y ddinas wedi codi sgrîn anferthol o flaen neuadd y ddinas ac fel y gwelwch o'r llun isod daeth torf anferthol yno i'w wylio.
Roeddwn i a Sarah wedi cyrraedd yno yhydig cyn i'r gêm ddechrau, ac roedd gennyf lond sach o ganiau Brains ('cwrw sywddogol tîm rygbi Cymru' dim llai) - ond allai Sarah ddim gweld dim. Cawsom alwad ffôn gan ffrind Sarah i ddweud bod hi ychydig lathennau i ffwrdd yn St Andrews Crescent yn gwylio'r gêm ar sgrîn fawr yn boardroom cwmni cyfriethwyr ble roedd ei phartner yn gweithio, a cawsom wahoddiad i ymuno â nhw. Roedd rhai o bartneriaid y cwmni yn digwydd bod yn Wyddelod cefnog afiach, felly braf oedd eu trechu!

Labels: , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 9:10 pm

0 sylw:

Gadawa sylw