<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddSylwadau am farchnata dwyieithog 1:BT

7.3.08

Rhan o gyfres gwaith ymchwil Helen Williams.

Dwi'n gwsmer BT a SWALEC. Nid oherwydd safon eu gwasaneth cwsmer (er, allai'm cwyno am ddim un ohonynt), na chwaith oherwydd eu prisiau cystadleuol (os rhywbeth mae'nt yn ddrytach na'u cystadleuwyr) ond oherwydd eu gwasaneth Cymraeg.

BT yw'r gorau o'r ddau o bell ffordd, mae bron popeth dwi'n dderbyn ganddynt yn Gymraeg yn unig, o fy miliau ffôn i lythyrau cyffredinol a chylchlythyr achlysurol. Mae gyda nhw linell ffôn cwsmeriaid Cymraeg a gwsanaeth 118 Cymraeg (gweler fideo isod). Dwi'n defnyddio'r gwasaneth 118 404 yma pob hyn o hyn ac erioed wedi cael fy siomi. Mae'n costio arain a mae'n gwestiwn gen i os fyddwn yn trafferthu defnyddio gwasaneth o'r fath yn Saeseng.

Roeddwn eisiau Band Llydan i'r tŷ. Gwyddwn bod BT eto'n ddrytach na'r mwyafrif llethol o'i gystadleuwyr, ond reoddwn yn fodlon eu gwobrwyo am eu gwasaneth Cymraeg. Ond does dim modd archebu band llydan yn Gymraeg drwy eu gwefan na dros y ffôn*, felly penderfynnais ddefnyddio PlusNet. Yn ddiweddar dwi'n sylwi bod eu gwefan hw rwan yn ddwyieithog - ond mewn Saesneg a Phwyleg.

I ddweud y gwir, tydi SWLAEC ddim yn cynnig gwsanaeth Cymraeg. Mae eu cerdiau darllen meter nhw'n dweud 'Thank You/Diolch' ar ei gefn a dyna fo. Roedd eu biliau arfer bod yn ddwyieithog ond ddim bellach. Er fod y cwmni wedi ei brynnu gan Scottish Power, mae eu canolfannau galw wedi eu lleoli yng Nghaerdydd, ac felly pob tro dwi'n eu galw, dwi'n gofyn am wasaneth Cymraeg er nad ydynt yn ei gynnig. Fel arfer mae'r sawl dwi'n siarad gyda swnio ychydig yn ansicr, gyda gyda ychydig o berswadio (cwrtais) mae'n mynd i siarad a rheolwr a gaddo gawlad yn ôl. Dwi wedi derbyn galwad yn ôl yn Gymraeg pob tro, ond rhaid aros rhwng chwater awr ac awr am hyn fel arfer sydd ddim o hyd yn gyfleus. Er mor bitw yw hyn, mae'n well na dim un o'u cystadleuwyr.

Yr wythnos diwethaf cefais lythyr uniaith Saesneg yn nodi bod telerau gwahnool gynlluniau talu yn newid a llyfryn gyda'r manylion llawn. Dwi'n derbyn bod rhai pethau yn anffodus ond am ddod yn Saesneg, ond tua triaidua'n ddiweddarach daeth yr holl wybodaeth eto i mi yn uniaith Gymraeg. Tra dwi'n falch o'r ymdrech mae BT mynd iddo, mae'n ddibwynt danfon y Gymraeg ataf wedi i mi ddarllen y deunydd yn y lle cyntaf.

*Efallai bod hyn wedi newid


Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 8:40 am

0 sylw:

Gadawa sylw