<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGolwg newydd gwe.20aidd i hafan bbc.co.uk

27.2.08

Golwg newydd hafan bbc.co.uk

Anaml fyddai'n ymweld â'r dudalen yma i ddweud y gwir, ond o beth dwi'n gofio roedd yn ddigon hawdd cyrchu gwefan anferthol y bbc drwyddo. Mae'r edrychiad newydd yn amlwg wedi ei ddylanwadu gan ddyluniad gwe2.0, ac mae modd i'r unigolyn ddewis ac addasu beth sy'n ymddangos ar y dudalen (yn debyg i beth gewch chi ar wasanaeth tebyg i netvibes). Y peth yw dwi'n meddwl bydd y bbc yn disgyn rhwng dwy stol yma gan na fydd hyn at ddant darllenwyr sydd ddim yn gîcs gan ei fod yn ymddangos fel newid er mwyn newid, a tydi o ddim yn mynd i blesio'r gîcs achos mae'r dewisiadau yn reit gyfyng a tydi'r dyluniad ddim yn wych o bell ffordd.

Mae'r mwyafrif o sylwadau ar flog BBC Internet Blog wedi bod reit negyddol. Tra dwi'n hoffi'r syniad o bersonoleiddio'r hafan, does dim llawer o angen hyn arna i gan mod i'n defnyddio bloglines i ddarllen unrhyw newyddion.

Hefyd mae'r dewis yn gyfyng, er engrhaifft:
  • Mae gan y BBC ddegau o flogiau, gallwch ond weld llond llaw drwy'r hafan. Mae modd dewis un Betsan Powys, ond ddim un Vaughan Roderick
  • Ar y dewis chwaraeon, gallaf ddewis i weld newyddion pêl-droed, neu chwaraeon Cymru, ond ddim newyddion am CPD Wrecsam yn unig (does dim diddordeb gyda fi yn uwchgyngrhair Lloegr na straeon rygbi)
  • Gallwch ddewis newyddion BBC Wales ond ddim BBC Cymru (er bod ffrwd RSS gan y ddau)
Beth dwi yn hoffi yw'r gallu i weld rhestr rhaglenni gwanahol sianeli teledu a gorsafoedd radio'r bbc ar yr un tudalen heb orfod mynd i'r is-wefannau unigol ac yna chwilio.

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 2:53 pm

0 sylw:

Gadawa sylw