<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddSylwadau am farchnata dwyieithog 2:Coed Llandegla

7.3.08

Rhan o gyfres gwaith ymchwil Helen Williams.

Dwi'n mynd i'r gogledd y penwythnos yma, ac os bydd y tywydd yn neis a caf amser rhywng ymweld â'r teulu, gwylio'r rygbi a mynd i gael fy mesur ar gyfer siwt usher i briodas fy nghefnder, hoffai Sarah a fi fynd i gerdded. Edrychais am y tag 'Cerdded' ar fy nhyfrif del.icio.us a chlicio ar ddolen Coed Llandegla.

Mae'r ganolfan a'r llwybrau beicio a cherdded i gyd yn newydd ac roeddwn yn meddwl ei fod yn perthyn i'r Comisiwn Coedwigaeth oherwydd yr arwyddion o'r ffordd fawr. Ond yn ôl y wefan mae'r safle'n berchen i ac yn cael ei redeg gan gwmni UPM TilHill, a bod y ganolfan yn cael ei redeg gan Oneplanet Adventure.

Dwi ddim yn siwr am statws swyddogol y goedwig gan mai cwmni prefiat sydd yn ei berchen rwan (efallai cafodd ei werthu gan y Comisiwn Coedwigaeth), ond mae opswin Cymraeg ar wefan Coed Llandegla. Beth sy'n rhyfedd/gwirion yw bod yr opswin Cymraeg ar ffurf PDF - pam? Mae'n llawer llai deiniadol a deinamig cyrchu dogfen PDF 7 tudalen na gwefan arferol. Allai ddim deall y rhesymeg dros wneud hyn - Byddai Daniel Cunliffe yn cael ffit. Cafodd y wefan ei hadeliadu gan gwmni Promote.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 9:44 am

0 sylw:

Gadawa sylw