<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddEdrych yn nes at adre

13.9.07

Mae yna sawl gwefan ble gallwch ddanogs ble yn y byd rydych wedi ymweld â. Ond weithiau rydych ond wedi bod i un dinas ac mae cyfandir cyfan yn cael ei oleuo. Faint o bobl sy'n ymweld â llefydd ym Mhrydain sgwn i? O fyw yn ne Cymru, dwi'n sylwi nad yw pobl yma ar y cyfan yn teithio ymhell o'u cartrefi, mond lawr i Gaerdydd i siopa, ac efallai i ddal awyren i Sbaen. Stereoteipio ofnadwy yw hyn wrth gwrs, ond dwi'n meddwl ei fod yn wir am fwyafrif llethol o'r boblogaeth. Dyma lefydd dwi di bod iddynt yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

County map
I've visited the counties in yellow.
Which counties have you visited?

made by marnanel
map reproduced from Ordnance Survey map data
by permission of the Ordnance Survey.
© Crown copyright 2001.

Labels: , , , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 12:31 pm

1 sylw:

Wedi dilyn dy esiampl. Gellir cymreigio'r testun, gyda llaw
sylw gan Blogger Ordovicius, 3:56 pm  

Gadawa sylw