<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddCrochenwaith

13.9.07

Vases
Vases,
originally uploaded by sarah efrog.
Trefnais gwrs blasu crochenwaith rhai misoedd yn ôl ac o'r diwedd mae Sarah a fi wedi bod draw i siop Mathew i'w paentio er mwyn iddo eu tanio nhw. Be chi'n feddwl? Un Sarah sydd ar y chwith ac un fi ar y dde.

(Postiais y cofnod hwn yn syth o Flickr)
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:54 pm

2 sylw:

Mae'r vases yn wych, Rhys. Dw i'n hoff iawn o'r lliwiau eich bod chi dau 'di defnyddio. Fyddi di'n 'taflu' crochenwaith dy hun y tro nesa?
sylw gan Blogger Tom Parsons, 3:40 pm  

Hey Rhys.

Roedd dy ffrindiau di yn 'Oyster Clothing' Caerdydd wedi cyfeirio ni atot ti ar dy blog.

Dau myfyriwr o Gaerfyrddin ydyn ni, newydd dechrau menter bach ein hun - yn creu dillad Organig Bambw Masnach Teg, enw'r busnes yw BOONDOOGLE. Mae'n bosib cael pip ar ein wefan drwy www.boondoogle.co.uk. Byddai'n wych os gallet ti ymledu'r gair amdanom ni, i helpu ni i gael pobl i glwyed amdanom ni.

Mi fydden ni wedi danfon neges 'preifat' i ti, ond oeddwn ni pallu deg a dod o hyd i dy manylion cysylltu. Amateur Bloggers!

Diolch, gobeithio clywed wrthot ti cyn hir...


Adam a Buddug
(ebost - adam@boondoogle.co.uk, bud@boondoogle.co.uk)
sylw gan Anonymous Adam James, 11:34 am  

Gadawa sylw