<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddCuairt Nam Blog, rhaglen deledu am flogio yn yr iaith Gaeleg

17.9.07

Gadawodd Des neges ar fy mlog yn tynnu fy sylw at raglen a gafodd ei ddarlledu ar BBC Alba nos Iau diwethaf. Enw'r rhaglen oedd Cuairt Nam Blog ac roedd am flogio a rhwydweithio cymdeithasol yn iaith Gaeleg. Mae'r rhaglen yn cyfeirio ar Tirnamblog.com, a gafodd ei greu gan Aran sydd hefyd wedi creu'r Blogiadur.

Labels: , , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 8:36 am

4 sylw:

Diolch am hynny
sylw gan Blogger Ordovicius, 11:08 am  

Dwi heb ei wylio i gyd eto, ond mae'n edrych yn diddordol.

Be am i ti roi cynnig i S4C am fynd i deithio'r byd yn cwrdd a chyfweld â blogwyr Cymreig (nhw'n talu!)?
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 12:18 pm  

Aeth criw S4C i Minnesotta i siarad â rhyw foi, ond do? Ti'n meddwl y bydden nhw'n talu am joli bach arall ambyti flogwyr Cymraeg America?

Rhaglen ddiddorol.
sylw gan Blogger Nic Dafis, 2:20 pm  

Ie, diddorol iawn, diolch, Rhys (a Des!)

Dw i eisiau siarad a rhywun yn Gymraeg trwy Skype. Syniad da!
sylw gan Blogger Zoe, 9:08 pm  

Gadawa sylw