<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddEngland Rocks (a Chymru hefyd)

12.3.07

Mae enjoyEngland wedi lawnsio gwefan o'r enw England Rocks sy'n defnyddio 'stwnsh' googlemaps (a la Curiad) i dangos mannau o ddiddordeb yn ymwneud â hanes cerddoriaeth yn Lloegr ac hefyd lleoliad gwahanol wyliau cerddorol. Dwi'n meddwl ei fod yn syniad da ac yn rhywbeth sy'n mynd i apelio at ymwelwyr o dramor, ond efallai fwy fyth at ddarpar ymwelwyr o'r wlad ei hun.

Dwi o'r farn nad yw'r Bwrdd Croeso yn gwneud digon i hyrwyddo twristiaeth mewnol yng Nghymru. Mae yna nifer fawr o ŵyliau cerddorol cymunedol wedi cael eu sefydlu ar draws Cymru yn y 5 mlynedd diwethaf, a dwi'n meddwl eu bod yn cyfrannu tipyn at yr economi leol. Tydi gŵyliau Cymraeg (eu hiaith) ddim yn cael llawer o gyhoeddusrwydd tu allan i'r byd Cymraeg, ac efallai bod bai ar y trefnwyr am hyn i raddau, ond yn hytrach na disgwyl i'r Bwrdd Croeso ddod i fyny gyda syniad tebyg, dyma fap yn dangos rhai o brif ŵyliau cerddordol Cymru. Mae'n syndod faint o bobl o du allan i Gymru sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth Cymraeg ei iaith. Os oes na unrhyw ŵyliau dwi di anghofio, gadewch sylw, neu gwell fyth ychwnaegwch nhw at y tag walesrocks.Labels: , , , , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 11:05 am

0 sylw:

Gadawa sylw