<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddY Pechaduriaid (cyfres gomedi ar Radio Cymru)

12.3.07

Roeddwn i'n gwrando ar Radio Cymru nôs Wener a clywais Y Pechaduriaid (rhwng 6 a 6:30pm). Tydi o ddim yn mynd i ennill dim gwobrau (wel, wedi dweud hynny, gall unrhybeth ennill gwobr dyddiau yma) ond roedd yn ddigon doniol ac yn wahanol i beth sydd ar y radio fel arfer. Mae'n gynhyrchiad gan Boomerang, ac yn ail-ddarllediad yn ôl y golwg. Un o'r cymeriadau arno yw Huw Evans - dwi'n hoff iawn o'i hiwmor lle chwech (deud lot amdan i mae'n debyg).

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 5:10 pm

3 sylw:

Dwi di clywed dwy o'r rhain rwan ac wedi mwynhau. Eitha risqué am 6 o'r gloch fyd.

Oedd y jôc am y chwanen oedd yn ringmaster yn un da.
sylw gan Blogger Rhodri, 12:22 pm  

Roedd un amheus am gi'n ffwcio coes Huw Evans, a fo'n dweud

"roeddwn wedi dychmygu i fy nhro cyntaf fod mwy rhamantus"

:-)

Rhyfedd does dim mwy o sôn am y gyfres. Adeg yna nôs Wener ddim yn mynd i ddenu lot o wrrandawyr
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 1:08 pm  

Swnio'n ddoniol--dylwn i tseco hi mas. Gobeithio y bydda i'n gallu dilyn beth sy'n digwydd, er mod i'n dal i ddysgu!
sylw gan Blogger a. fortis, 1:02 am  

Gadawa sylw