<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddHysbys

26.7.06

bannerjobscymraeg

O'r diwedd mae'r wefan jobscymraeg.com yn fyw ac yn barod i bobl hysbysebu swyddi arno. Fel un sy'n gweithio gyda'r sector breifat, dwi di bod yn teimlo ychydig o fraud gan nad ydw i wedi rhedeg busnes fy hun (onibai am fusnes golchi ceir gyda'm cymydog Euros pan oeddwn tua 11eg oed a bues yn torri glaswellt yn ystod gwyliau'r haf pan oeddwn yn y brifysgol). Menter rhan amser fydd hwn (am y tro o leiaf), a'r gobaith yw y caf flas ar redeg cwmni a phrofiad marchnata ar gyfer y dyfodol, gan mod i'n dymuno bod yn hunangyflogedig.

Penderfynnias ar syniad jobscymraeg.com wedi gweld cymaint oedd hi'n gostio i hysbysebu swydd mwen papur newydd (£1,500+ yr hysbyseb yn y Western Mail) ac hefyd y trafferth oedd rhai sefydlidau yn ei gael i ddenu siaradwyr Cymraeg. Tydi syniad y wefan ddim yn un newydd, ond yn y gorffennol doedd y gwefannau ddim yn cael eu hyrwyddo'n dda, os o gwbwl, felly doedd fawr o bwynt i neb hysbysebu arnynt gan fod neb yn ymweld 'r wefan.

Mae sefydlu'r wefan yn mynd i fod yn anodd, rhaid cael swyddi gwag arni i ddenu ymwelwyr, ond hefyd rhaid gwneud yn siwr bod digon o ymwelwyr iddo fod werth o i gyflogwr osod swyddi. Am y misoedd cyntaf nid wyf am godi tal ar gyflogwyr i hysbysebu arno fel annogaeth i fwy gofrestru, a wedyn dim ond £25 yr hysbyseb byddaf yn ei godi.

Dwi am ddefnyddio'r Eisteddfod i hyrwyddo'r wefan go iawn gan bydd cymaint o fy target audience yno, ond dwi hefyd wedi cysylltu âg awdurdodau lleol a'r holl Fentrau Iaith yn barod er mwyn ceisio cael swyddi arno. Pan ddois adref o Efrog neithiwr, dyma fi'n mynd i'm cyfrif e-bost ac roedd yn deimlad gwych gweld bod dau Fenter wedi gosod swyddi arno.

Rhaid i mi rwan wneud yn siwr bod digon o ymwelwyr i'r wefan. Os ydych yn meddwl gall y wefan fod o ddiddordeb io unrhywun rydych yn eu hadnabod, byddai'n wych petai chi'n gallu pasio'r manylion ymlaen. Gwerthfawrogi'r unrhyw gyhoeddusrwydd
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:33 pm

3 sylw:

Syniad da ond os ydy e am lwyddo mae'n rhaid i ti ei drin fel menter gyfalafol sy'n mynd i ddod ag incwm i ti. Mae hefyd rhaid i ti gael cyllideb ar gyfer marchnata ac hyrwyddo'r wefan. Mae gymaint o syniadau da Cymraeg yn methu achos eu bod yn hobbi a ddim yn fusnes. Pob lwc gyda'r fenter ... mae £25 yn swnio'n rhad iawn i mi (rhy rhad).

Sion, Aber
sylw gan Anonymous Anonymous, 7:30 pm  

Cytuno bod rhaid ei drin yn fwy fel busnes na hobi. Y gobaith yn y pen draw yw gwnued elw, ond dwi'n rhagweld bydd rhaid palu unrhyw incwm yn ôl tuag at dalu am hysbysebion am gyfnod i gynnal momentwm. Does dim pwynt dibynnu ar hysbys am ddim yma man draw achos ddenith hynna ddim digon o bobl. Dwi'n bwriadu hysbysebu trwy'r usual suspects fel Papruau Bro, ond hefyd y wasg Saesneg eu hiaith fel Big Issue ac efallai cylchgronnau cerddoriaeth/diwylliant poblogaidd.

Efallai byddai Mr Dafis yn fodlon rhannu'r dechnoleg fel gelli'r gosod hysbysebion ar DimCwsg?
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 8:11 pm  

Waw! Llongyfarchiadau ar wefan syml ac effeithiol (er, ma angen i ti gael rhywun i olygu'r Gymraeg mewn ambell i fan). Mae'n edrych yn dda, ac yn edrych yn hawdd i'w defnyddio. Gobeithio y gwnei di lwyddo i'w droi yn fusnes proffidiol. Mae angen mwy o entrepreneurs Cymraeg arnom ni, a dwi'n falch fod rhywun o'r criw y Rhithfro yn rhoi shot ar wneud bywoliaeth allan o be ma'n nhw'n gneud.

Fel ma Sion yn deud, ma na syniada allan yno, ma jest angen bod a'r gyts i benderfynu eu gwthio nhw i'r pen.

Pob lwc i ti Rhys!
sylw gan Blogger Rhodri, 7:48 am  

Gadawa sylw