<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBlog am Bêl-droed Cymru

12.7.06

Diolch i Mei am flogio am Eric the Red's Welsh Football, sef blog am Bêl-droed Cymru. Os yw'r pyst cyntaf yn esiampl o'r safon gallwn ddisgwyl, yna mae am fod yn chwip o flog am bwnc na sydd llawer yn blogio amdano. Mae'n trafod pethau difrifol fel helynt gêm gyfeillgar rhwng Fflint Utd a FC United a phethau ysgafn fel prinder sticeri Panini yng Ngwynedd :-) .

, , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 4:32 pm

0 sylw:

Gadawa sylw