<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddAr goll yn yr Hen Ogledd

18.7.06


Bydda i a Sarah'n mynd i Efrog dros y penwythnos i barti ymddeol ei mam (ssh, peidiwch dweud wrthi gan mai parti syrpreis ydi o!). Mae Sarah eisiau ymweld â'r York Maze. Os na fydd neb wedi clywed gennyf erbyn dydd Iau wythnos nesaf, plis galwch yr heddlu neu'r gwasanaeth tân i ddod i'm achub. Wrth edrych ar y dudalen digwyddiadau, dwi ddim eisiau dal bod ar goll yno ar y 29ain o'r mis:
Saturday 29th july: The Naked MazeNight
Get naked and get lost! Gates open at 6.30pm.
Usual admission charges apply.
In association with British Naturism.
Gobeithio gai gyfle i fynd am bryd o fwyd yn Cafe Concerto (neu paned a chacen o leiaf)

, , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:25 pm

2 sylw:

Tihi :) Wel ta waith, ti'n byw erbyn hyn yng Nghrymu, 'lly fydd neb yn hel clecs draw os caith rhwyun weld dy fiji-bo! ;) Ond a dweud y gwir yn onest, swn i ddim yn rhedeg yn noeth drwy rhwyfath o anialwch fel yr hwnnw! Hihi, lwc da ngwas i!
Biji-bo

:-)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 7:14 am  

Gadawa sylw