<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddY Copeiaid wedi cyrraedd Caerdydd

16.7.06

Bydd Chris a Rachel (ei wraig druan) yn y Mochyn Du nos yfory (Nos Lun) am 7:30. Dewch yn llu!
postiwyd gan Rhys Wynne, 4:27 pm

3 sylw:

Hei :-)
Wnei di plis ddweud wrth Mr Cope mod i wedi bod heibio echnos, gan -yrru'n araf er mwyn ceisio penderfynu pa dy ar y stryd oedd o'n byw ynddo. Ofer fu'r ymdrech mae gen i ofn. Doedd y cliwiau ddim digon amlwg!
sylw gan Blogger Blogel, 10:31 pm  

Y tŷ gyda banner mawr Texas 8 troedfedd ar flaen y tŷ ydi o, rhif 3 - alli di ddim ei fethu! (ddim yn wir)

Wyt ti am alw draw i'r Mocky Doo heno?
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 8:09 am  

Mi fysa'r Mocky Doo yn syniad tra-bleserus o dan yr amgylchiadau. Ond yn anffodus, go brin y cyrhaedda i heno 'ma - o'n i'n gweithio neithiwr (8pm tan 9am) a dwi dal heb gyrraedd y cae sgwar eto :o(

Cawn weld ;o)
sylw gan Blogger Blogel, 11:59 am  

Gadawa sylw