<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddNot in Cheshire

5.7.06

Not in Chesire
Maint gwreiddiol

Ymddangosodd yr erthygl uchod yn yr Evening Leader ar y 29/6/06 (fersiwn sir y Fflint).
Mae'n sôn am ymgyrch gan Balchder Cymru, sef mudiad cenedlaethogar o'r gogledd ddwyrain sydd wedi dechrau ymgyrch i gael cwmniau yn yr adral sy'n hysbysebu eu hunain fel cwmniau wedi eu lleoli yng Nghaer, i ddatgan mai yn sir y Fflint a Chymru mae nhw.
Dwi wedi sylwi ar yr arferiad hyn wrth yrru ar hyd yr A55, un engrhaifft yw'r Holiday Inn, Chester West, sydd tua 9 milltir o'r ffîn â Lloegr a thua 12 milltir o Gaer.

Dyma blog Balchder Cymru, beth am danysgrifio i'r blog?

, , , , , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:57 am

0 sylw:

Gadawa sylw