<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddPen fy nhennyn

13.2.06

Oherwydd dififoldeb y sefyllfa dwi di penderfynnu mynd yn gyhoeddus. Mae 90% o siaradwyr Cymraeg eisioes yn boicotio Radio Crymi oherwydd safon y cyflwyno a'r caneuon diflas maen't yn mynnu eu hail chwarae, a galwaf ar y 10% sy'n weddill i foicotio'r orsaf am nad yw'r diawled wedi anfon CD atai wedi i mi ennill cystadleuaeth. Dyma grynodeb:

8/9/05 - GORFOLEDD - Llwyddais i ddyfalu enw cân ar gwis ar raglen An(o)nest, a'r wobr oedd CD o'm dewis. Gofynnais am I'r Brawd Hwdini


8/11/05 - PRYDER - Doedd y CD heb gyrraedd, felly anfonais e-bost at Radio Cymru


9/11/05 - GOBAITH - Derbyn neges gan ymchwilydd i Radio Cymru'n dweud:
Haia Rhys

Mae'n ddrwg iawn gen i am hyn. Nai weld be sydd gynnom fan hyn a'i yrru cyn gynted a phosib.13/12/05 - SIOM - Dim golwg o'r CD


13/2/06 - DICTER - Dim CD nag ymateb

Ar hyn o bryd dwi'n anfon datganiadau i'r wasg ynglyn a'r cam nesaf dwi am gymeryd sef clymu fy hun i ddesg derbynfa'r BBC yn Llandaf a hyrddio sylwadau anweddus at pob cyflwynydd Radio Cymru sy'n mynd heibio (heblaw am Huw Stephens, mae o'n werth gwrando arno).
Bydd modd lawrlwytho deiseb 'Rhowch y blydi CD i Rhys druan' oddi ar y blog erbyn diwedd yr wythnos. Ymunwch â'r ymgyrch!
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:43 am

1 sylw:

Mi wyt ti'n amyneddgar iawn. Mi fuaswn i wedi rhoi'd ffidil yn y to erbyn heddiw. Lle mae'r deiseb ...

Gadawa sylw