<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddRhy cŵl i IE

3.2.06

Yn ddiweddar dyma fi'n gosod y logo canlynol at fy mlog Saesneg:

Beth oedd o oedd bach o hwyl gan y dylunydd Paul Armstrong. Wedi wedi cael llond bol ar orfod addasu gwefannau fel eu bod yn ymddangos yn iawn ar wahanol borwyr (wel yn arbennig ar gyfer Internet Explorer yn bennaf).
Last summer, while creating a personal blog, I snapped. Internet Explorer is holding us back. Its ill-support of CSS2 has brought a halt to the advancement of website design. So I jumped on the anti-Internet Explorer bandwagon with my own joke campaign, Too Cool for Internet Explorer.

Roedd cael y logo mewn sawl iaith (fel yr un Almaeneg uchod) a disgrifiad o'r gwahanol borwyr gwahanol sydd ar gael fel Safari, Firefox ac Opera. Ond daeth yn ddioddefwr o'i lwyddiant ei hun (ych!) pan ddechreuodd dderbyn e-byst gan nifer fawr o bobl unai o blaid beth oedd yn wneud, neu gan gefnogwyr IE yn ei wawdio.
It was a joke, plain and simple. A lot of people didn’t quite get the humor in it. Others thought it was the greatest thing since Spread Firefox and wanted a full-blown site. Honestly, I’m sick of getting emails from über-excited nerds and hate mail from IE advocates. The content is now coming down.

Bechod, ond mae wedi fy ysbrydoli i wneud logo fy hun fydd yn cyfeirio at dudalen Firefox ar Gwelywiwr


, , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 3:39 pm

2 sylw:

Mae Firefox Cymraeg dri fersiwn a tua 9 mis ar ol bron pob iaith arall.
sylw gan Anonymous Anonymous, 10:24 am  

Gwir, ond siawns fod hen fersiwn Firefox yn dal i gachu ar fersiwn diweddara IE.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 8:31 am  

Gadawa sylw