<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBwyta'r ddinas

10.2.06


Mae twf aruthrol economi Tseina, ac awydd llywodraeth y wlad i'w foderneiddio wedi golygu bod rhannau helaeth o hen rannau dinasoedd mawrion yn cael eu clirio'n gyfangwbwl i wneud lle ar gyfer datblygiadau modern gorllewinol. O ganlyniad fe golli'r sawl cymdogaeth a chwali'r cymunedau cyfan, heb sôn am golli elfennau diwyllianol a phensaerniol sy'n unigryw i'r wlad.

Un sy'n pryderu llawer am y golled hyn yw Song Dong (dim jôcs dwl plis), artist o Beijing. Mae wedi dyfeisio ffordd unigryw o godi ymwybyddiaeth o'r broses.
It takes him about 10 days to build a city, zoned into business, cultural and traditional Asian areas, and then the public is invited to nibble away.

Anghofiais i ddweud, mae'n adeiladu'r dinasoedd allan o fisgedi! Mae darn diweddaraf ei brosietc 'Eating the City' i'w weld yn Selfridges Llundain (oes na un arall?) rhwng y 15fed a'r 22ain o'r mis hwn.

Trwy Treehugger

Tra'n sôn am ddinasoedd anferth, dyma gasgliad anhygoel o Mexico City o'r awyr.

Trwy Chwadan.
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:39 pm

0 sylw:

Gadawa sylw