<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGalw am ddillad 'moesol' ar gynnydd

30.1.06

Dwi'n teimlo fatha Huw Edwards, wedi ymddangos ar raglenni megis Sgorio (gwefan wych), Hacio a sawl un arall ddim gyda teitl yn diweddu gyda -io ar S4C, dyma fi heddiw'n ymddangos ar BBC Breakfast. Nid cael fy ngwahodd er mwyn rhannu fy marn holl bwysig oeddwn i ond er mwyn...modelu!. Mae gobaith i chi gyd.

Dwi eisioes wedi blogio am siop Oyster yng Nghaerdydd, a bore heddiw roedd un o ohebwyr BBC Breakfast yn darlledu o'r siop i gyd-fynd ag eitem am Marks & Spencers yn cyflwyno dillad masnach deg. Tydi'r cwmni (M&S hynny yw) ddim wedi bod yn gwneud yn rhy dda mewn rhifynnau diweddar o The Good Shopping Guide, ond gobeithio bydd yn fwy na ymgais ar Greenwashing, yn wir mae adborth gan eu cwsmeriaid wedi dangos bod y cyhoedd yn poeni am darddiad y cynyrch maen't yn brynnu.
Meanwhile, a survey commissioned by M&S showed almost a third of shoppers had put clothes back on the rails amid concerns about their origins.

It also found 78% of shoppers wanted to know more about the way clothes were made, including use of chemicals and conditions in factories producing the goods.

On the food front, one in five shoppers had left goods on the shelves as a result of concerns about where they had come from or how it was made, the poll discovered.

Ta beth, roedd yn gyhoeddusrwydd gwych i Oyster, sy'n siop bach neis a chyfeillgar yng nghanol Caerdydd. Mae nhw newydd ddechrau gwerthu trainers, sy'n newyddion da i fi - efallai gallai eu perswadio i werthu rhai New Balance, sy'n cael eu cynhyrchu yn y DG.

, , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:23 am

0 sylw:

Gadawa sylw